TANet 流量統計圖


TANet 出國流量統計

TANet 骨幹(區網)流量統計

TANet 縣網中心流量統計

TANet 與國內ISPs互連流量統計

TANet 教育部節點連線單位流量統計

TANet 教育部所屬館所連線單位流量統計

TANet IPv6 流量統計

TANet 100G骨幹流量統計

 

更新日期:101年10月17日

連絡人:陳暐中 電話:02-77129079